Giá điện mặt trời áp mái

Chia sẻ
Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 13). Quyết định này thay thế Quyết định 11/2017/ QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.
Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về Cơ chế khuyến khích phát triển Điện Mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, một số điểm đáng lưu ý như sau:
Thời gian của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hoặc ký hợp đồng mới
Dự án điện mặt trời nối lưới đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn này từ 1/7/2019 đến hết 31/12/2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy đinh
Đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống:
Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.
Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, Bên bán chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.
Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới được niêm yết như sau:
Dự án điện mặt trời nổi có giá mua là 1.783VNĐ/kWh, tương đương 7,69UScent/kWh
Dự án điện mặt trời mặt đất có giá mua là 1.644VNĐ/kWh, tương đương 7,09UScent/kWh
Hệ thống điện mặt trời mái nhà có giá mua là 1.943VNĐ/kWh, tương đương 8,38UScent/kWh
Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời mái nhà theo Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 17/7/2020.

Cùng chuyên mục